DOKUMENTY

DANE OSÓB DOKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH 

Poniżej znajduje się wykaz danych osobowych, które są niezbędne do dokonania czynności:

 • imiona i nazwisko;
 • imiona rodziców;
 • dokładny adres: kod, miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu;
 • numer PESEL;
 • numer NIP tylko wtedy, gdy osoba dokonująca czynności prowadzi działalność gospodarczą, a w związku z dokonywaną czynnością pobierany będzie podatek
 • seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu wraz z datą ważności okazywanego dokumentu;
 • dane do kontaktu z klientem: numer telefonu, adres e-mail.

Jeżeli czynność dokonywana jest przez pełnomocnika należy wskazać jego dane osobowe według powyższego schematu.

Gdy czynność dokonywana jest przez osoby prawne lub inne podmioty, nie będących osobami fizycznymi - należy wskazać następujące dane dotyczące tych podmiotów:

 • jego nazwę i siedzibę;
 • numer KRS; numer NIP; numer REGON tego podmiotu;
 • dane z dowodów osobistych osób reprezentujących te podmioty: imiona, nazwisko, numer PESEL, dokładny adres: kod, miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu wraz z datą ważności okazywanego dokumentu.

Jeżeli w wyniku zmiany adresu zamieszkania, imienia lub nazwiska uległy zmianie dane w dowodach osobistych, a od czasu powstania tych zmian nie minął termin trzech miesięcy - do dokonania czynności wymagane będzie dodatkowo okazanie: zaświadczenia o wymeldowaniu z dotychczasowego adresu, zaświadczenia o zameldowaniu pod aktualnym adresem, decyzji administracyjnej, bądź odpisu skróconego aktu małżeństwa.

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Poniżej znajduje się wykaz dokumentów wymaganych do dokonywania czynności. Poniższy schemat obejmuje swym zakresem jedynie przykładowe czynności dokonywane przez notariusza. Jeśli chcielibyście Państwo dokonać innej czynności, w celu ustalenia niezbędnych dokumentów prosimy o kontakt z kancelarią.

Poniższy wykaz obejmuje jedynie podstawowe dokumenty. w sprawach szczególnie skomplikowanych, możecie zostać Państwo poproszeni o przedłożenie dodatkowych dokumentów lub o uzupełninie danych.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI (działki zabudowanej budynkiem lub działki niezabudowanej):

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów;
 • wypis z rejestru budynków, w sytuacji, gdy budynki nie zostały ujawnione w księdze wieczystej;
 • opis i mapa bądź wyrys z mapy ewidencyjnej w przypadku odłączenia jednej z kilku działek dla których prowadzona jest ta sama księga wieczysta;
 • wykaz zmian gruntowych - w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana oznaczenia geodezyjnego działki, np. powierzchni działki, a zmiany te nie zostały dotychczas ujawnione w księdze wieczystej;
 • informacja o planie zagospodarowania przestrzennego bądź o jego braku - wydana przez Urząd Gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości;
 • dokumenty wskazujące na podstawę nabycia: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia albo akt własności ziemi;
 • gdy nabycie nieruchomości nastąpi za środki pieniężne pochodzące z udzielonego kredytu - umowa kredytu, a nadto, gdy w akcie notarialnym ma być ustanowiona hipoteka - oświadczenie banku w przedmiocie ustanowienia hipoteki;
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, w przedmiocie uregulowania lub zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn - w przypadku, gdy sprzedający nabył nieruchomość w drodze spadkobrania, zasiedzenia, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz innych czynności określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn - w przypadku darowizny oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności to zaświadczenie jest wymagane jedynie wówczas, gdy nabycie nastąpiło po dniu 01 stycznia 2007 roku;
 • jeżeli umowa ma być zawierana przez pełnomocnika - pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego;
 • jeżeli sprzedający pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej lub jeżeli nabycie ma nastąpić tylko do majątku osobistego małżonka - umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową;
 • numer rachunku bankowego, na który ma być przelana kwota transakcji.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej;
 • dokumenty wskazujące na podstawę nabycia np. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia;
 • zaświadczenie ze Wspólnoty Mieszkaniowej lub Administracji o niezaleganiu z opłatami, bądź wskazujące wysokość aktualnego zadłużenia;
 • zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Miasta potwierdzające, że nikt nie jest zameldowany;
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, w przedmiocie uregulowania lub zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn - w przypadku, gdy sprzedający nabył nieruchomość w drodze spadkobrania, zasiedzenia, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz innych czynności określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn - w przypadku darowizny oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności to zaświadczenie jest wymagane jedynie wówczas, gdy nabycie nastąpiło po dniu 01 stycznia 2007 roku;
 • gdy nabycie nieruchomości nastąpi za środki pieniężne pochodzące z udzielonego kredytu - umowa kredytu, a nadto, gdy w akcie notarialnym ma być ustanowiona hipoteka - oświadczenie banku w przedmiocie ustanowienia hipoteki;
 • jeżeli umowa ma być zawierana przez pełnomocnika - pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego;
 • jeżeli sprzedający pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej lub jeżeli nabycie ma nastąpić tylko do majątku osobistego małżonka - umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową;
 • numer rachunku bankowego, na który ma być przelana kwota transakcji.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie spółdzielni powierzchni i położeniu lokalu oraz określające uprawnionego do tego prawa, wydane przez spółdzielnię mieszkaniową, z oznaczeniem nieruchomości, z którą lokal jest związany;
 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej
 • zaświadczenie spółdzielni o niezaleganiu z opłatami, bądź wskazujące wysokość aktualnego zadłużenia;
 • dokumenty wskazujące na podstawę nabycia: przydział lokalu na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia;
 • gdy nabycie nieruchomości nastąpi za środki pieniężne pochodzące z udzielonego kredytu - umowa kredytu, a nadto, gdy w akcie notarialnym ma być ustanowiona hipoteka - oświadczenie banku w przedmiocie ustanowienia hipoteki;
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, w przedmiocie uregulowania lub zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn - w przypadku, gdy sprzedający nabył nieruchomość w drodze spadkobrania, zasiedzenia, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz innych czynności określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn - w przypadku darowizny oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności to zaświadczenie jest wymagane jedynie wówczas, gdy nabycie nastąpiło po dniu 01 stycznia 2007 roku;
 • jeżeli umowa ma być zawierana przez pełnomocnika - pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego;
 • jeżeli sprzedający pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej lub jeżeli nabycie ma nastąpić tylko do majątku osobistego małżonka - umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową;
 • numer rachunku bankowego, na który ma być przelana kwota transakcji.

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa wydany przez Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa;
 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej w przypadku ujawnienia umowy majątkowej małżeńskiej w księdze wieczystej, w której małżonkowie ci wpisani są we wspólności majątkowej.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • dokument, z którego wynikać będzie numer PESEL spadkodawcy, jeżeli numer ten nie został zamieszczony na jego akcie zgonu;
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa - przypadku gdy spadkobiercą jest osoba, która zmieniła nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego;
 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej w przypadku, gdy spadkobierca był ujawniony w księdze wieczystej

TESTAMENT:

 • dane osoby sporządzającej testament;
 • dane osoby powołanej do dziedziczenia (imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL);
 • w przypadku testamentu zawierającego wydziedziczenie - powody wydziedziczenia oraz dane osoby wydziedziczanej (imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL).

PEŁNOMOCNICTWO:

 • dane osoby udzielającej pełnomocnictwa - mocodawcy;
 • dane osoby upoważnionej - pełnomocnika;
 • jeżeli przedmiotem pełnomocnictwa ma być rozporządzanie nieruchomością lub prawem, dla którego jest założona księga wieczysta (np. sprzedaż lub darowizna) - wymagany jest numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej, a w przypadku, gdy przedmiotem pełnomocnictwa jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI:

 • dane personalne dłużnika;
 • dane personalne wierzyciela;
 • dokument, z którego wynikać będzie obowiązek poddania się egzekucji oraz wysokość sumy egzekucyjnej.

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU HIPOTEKI LUB SŁUŻEBNOŚCI:

 • dane personalne dłużnika lub osoby ustanawiającej służebność;
 • dane personalne wierzyciela lub osoby, na rzecz której ma zostać ustanowiona służebność;
 • aktualny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka lub służebność .
 • dokument, z którego wynikać będzie zobowiązanie do ustanowienia hipoteki.