CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1. sporządza akty notarialne w zakresie:

  • obrotu nieruchomościami gruntowymi, budynkowymi oraz lokalowymi;
  • obrotu spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokali;
  • zawiązywania spółek prawa handlowego;
  • umów majątkowych małżeńskich;
  • rozporządzenia majątkami spadkowymi (testamenty);
  • inne wynikające z odrębnych przepisów

2. sporządza poświadczenia,

  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

3. Sporządza protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia.

4. doręcza oświadczenia,

5. spisuje protokoły,

6. sporządza protesty weksli i czeków,

7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

9. sporządza, na żądanie klienta, projekt aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

Kontaktując się z Kancelarią uzyskacie Państwo szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, kosztów notarialnych, opłat sądowych i należnych podatków oraz ustalicie Państwo dogodny dla siebie termin dokonania czynności.